Παρατείνεται μέχρι τις 26 Απριλίου η καραντίνα 14 ημερών για όσους εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω Ευζώνων και Κακαβιάς

Παρατείνονται μέχρι τις 26 Απριλίου 2021 τα επιπρόσθετα περιοριστικά μέτρα για την είσοδο στην Ελλάδα μέσω των συνοριακών σταθμών Ευζώνων και Κακαβιάς, τα οποία άρχισαν να εφαρμόζονται από την 1η Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, με νέο ΦΕΚ που εκδόθηκε την Κυριακή 18 Απριλίου, από τη Δευτέρα 19 Απριλίου στις 6 το πρωί και μέχρι τη Δευτέρα 26 Απριλίου στις 6 το πρωί, ισχύουν τα εξής για τους δύο συνοριακούς σταθμούς Ευζώνων και Κακαβιάς:

-Το ωράριο διέλευσης θα είναι από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, με εξαίρεση τη διέλευση φορτηγών μέσω Ευζώνων, η οποία μπορεί να γίνεται μέχρι τις 11:00 το βράδυ.

-Το όριο ατόμων που μπορούν να εισέλθουν στη χώρα ανέρχεται στα 400 την ημέρα .

-Υποχρεωτική χρήση rapid test για όλους τους εισερχόμενους, συμπεριλαμβανομένων και των οδηγών φορτηγών.

-Υποχρέωση προσκόμισης αρνητικού τεστ για όλους τους εισερχόμενους, εκτός των οδηγών φορτηγών.

-Όλοι όσοι εισέρχονται στη χώρα από τις δύο αυτές πύλες εισόδων τίθενται σε κατ’ οίκον περιορισμό για 14 ημέρες, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο χρονικό διάστημα

Τι ισχύει για την είσοδο στην Ελλάδα από Προμαχώνα 

-Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα (19-26 Απριλίου) η είσοδος στην Ελλάδα από χερσαία σύνορα για πολίτες συγκεκριμένων χωρών (μονίμων κατοίκων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σένγκεν, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σερβίας και του Ισραήλ)  γίνεται από τα συνορικά σημεία ελέγχου του Προμαχώνα και της Νυμφαίας (Ροδόπης) και γι αυτούς παύει πλέον η καταντίνα των επτά ημερών που ισχύει σήμερα. Γι΄αυτούς από 19 έως 26 Απριλίου ισχύουν τα κάτωθι, όπως ορίζονται στο άρθρο 6:

Άρθρο έκτο

Ειδικότερες ρυθμίσεις μονίμων κατοίκων συγκεκριμένων περιοχών

  1. Ειδικώς η είσοδος στην Επικράτεια των μονίμων κατοίκων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σένγκεν, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σερβίας και του Ισραήλ, επιτρέπεται:

α) εφόσον έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος αα) εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα, αβ) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας και αγ) φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων ή β) στην περίπτωση ολοκλήρωσης του εμβολιασμού για κορωνοϊό COVID-19 και προσκόμισης από αυτούς πιστοποιητικού εμβολιασμού, στην αγγλική γλώσσα, το οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση της παρόδου δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου και τον αριθμό των δόσεων και επιδεικνύεται στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων. Το πιστοποιητικό της παρούσας δύναται να ελέγχεται ως προς τη γνησιότητά του από τα αρμόδια όργανα, κατόπιν συνδρομής που παρέχεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  1. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο στη βάση υγειονομικού αλγορίθμου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου πέμπτου, απαλλάσσονται από τον υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου (σ.σ. κατ’ οίκον περιορισμό για επτά ημέρες) και οφείλουν κατά τα λοιπά, κατά το χρονικό διάστημα παραμονής τους στη Χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24489/16.4.2021 (Β’ 1558) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

Στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο παρατίθεται το σχετικό ΦΕΚ:

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84yO_9F7QSVstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcBFygyLG7PmqnwaycJgfcZ-kkGzmvFRehcSTHtBRVLX